Algemene voorwaarden

 

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelf al worden deze laatste nadien meegedeeld. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.
 2. Eva Beauty Bar (0783.418.718) doet al het mogelijke om de hoogste kwaliteit te garanderen in haar dienstverlening. De klant erkent evenwel dat Eva Beauty Bar niet aansprakelijk kan worden gesteld indien in uitzonderlijke gevallen bepaalde informatie die in het kader van die dienstverlening aan de klant wordt gegeven, niet – geactualiseerde of onjuiste informatie bevat, behalve in geval van opzettelijke fout of bedrog in hoofde van Eva Beauty Bar of haar aangestelden. De bij Eva Beauty Bar vermelde prijzen van de behandelingen en de producten zijn incl. 21 % BTW. Het is steeds mogelijk dat er een fout op de website staat. Wanneer er een afwijking is tussen de prijzen op de website en de prijzen geafficheerd in de Beauty Bar, gelden de prijzen geafficheerd in de Beauty Bar.
 3. Een afspraak kan geannuleerd of verplaatst worden, tot 48 uur voor de behandeling. Bruidspakketten zijn hierin niet inbegrepen.
  Indien een workshop wordt verplaatst kan het voorschot gebruikt worden voor deze nieuwe workshop. Indien de workshop tijdig wordt geannuleerd, maar geen nieuwe afspraak wordt ingepland, dan kan het voorschot gebruikt worden voor een toekomstige workshop of een andere behandeling. Voorschotten kunnen tot één jaar na ontvangst worden gebruikt. In geen geval zullen betaalde voorschotten worden terugbetaald. Betaalde voorschotten kunnen enkel worden aangewend voor behandelingen en niet voor de aankoop van producten.
 4. Indien binnen de 48 uur voor de geplande afspraak wordt geannuleerd of verplaatst, behoudt Eva Beauty Bar zich het recht om de volledige behandeling aan te rekenen. Indien er een voorschot werd betaald, wordt het voorschot in mindering gebracht van de totale kostprijs van de behandeling.
 5. De klant verbindt er zich toe tijdig aanwezig te zijn op de gemaakte afspraak. De klant brengt Eva Beauty Bar ervan op de hoogte indien deze niet tijdig aanwezig zou kunnen zijn. 
 6. Indien de klant na het geplande aanvangsuur van de afspraak opdaagt, heeft Eva Beauty Bar het recht de behandeling aan te passen of in te korten en hierbij toch het gehele kostprijs van de behandeling aan te rekenen.
 7. Wanneer de klant geen bericht laat in geval van laattijdig arriveren of geheel niet verschijnt, wordt naast het eventuele aanrekenen van de behandeling een ‘no-show’ genoteerd. Bij het herhaaldelijk voorvallen hiervan, heeft Eva Beauty Bar het recht nieuwe afspraken te weigeren.
 8. Eva Beauty Bar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar het salon. Eva Beauty Bar hecht enorm veel belang aan de veiligheid van haar klanten. 
 9. Eva Beauty Bar sluit voor zover toegelaten iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, zowel indirect als direct, die een klant heeft ten gevolge van behandelingen of het gebruik van producten aangekocht bij Eva Beauty Bar. Wij hechten echter zeer veel belang aan veiligheid. Eva Beauty Bar is verzekerd tegen lichamelijk of stoffelijke schade tot een bedrag van 2.500.000,00 euro. Bij louter immateriële schade is de klant verzekerd tot een bedrag 250.000,00 euro. De klant is verzekerd voor schade aan goederen tot een bedrag van 25.000,00 euro. Al deze bedragen zijn per schadegeval. Bij het boeken van een behandeling gaat de klant akkoord met deze verzekerde maximumbedragen en verbindt de klant zich ertoe geen hogere vergoeding te eisen voor de geleden schade dan de bovenvermelde bedragen. Bij stoffelijke schade geldt er een franchise ten laste van de klant van 250 euro. Bij lichamelijke schade geldt er geen franchise. Indien de klant goederen beschadigd kan de vergoeding van deze goederen worden gevraagd.
 10. Eva Beauty Bar behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, kan een bestelling van goederen en/of diensten op geen enkele manier beschouwd worden als een gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten op deze producten en/of diensten of beeldmerken. 
 11. De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden bewaard conform de GDPR. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. Eva Beauty Bar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan Eva Beauty Bar werden doorgegeven. 
 12. Wanneer de klant haar verplichtingen inzake het betalen van een voorschot niet nakomt, heeft Eva Beauty Bar het recht om haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 13. Tenzij anders bepaald op de factuur, zijn alle facturen contant betaalbaar. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldatum, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met de intrest bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 40 euro). Eva Beauty Bar houdt zich in dat geval tevens het recht voor alle lopende leveringen op te schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadevergoeding, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal. Eventuele andere openstaande factuurbedragen worden onmiddellijk en integraal opeisbaar. 
 14. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent worden gebracht.
 15. Huisdieren zijn in een ruimte waar schoonheidsbehandelingen worden uitgevoerd ten strengste verboden. Enkel assistentiehonden zijn toegelaten.
 16. Problemen, bijwerkingen of klachten ten gevolge van behandelingen of aangekochte producten dienen binnen de 5 dagen na het ontstaan van het probleem of de klacht per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht (de datum van de poststempel geldt bij discussie). Bij ontvangst van aangekochte producten dient de klant deze onmiddellijk na te kijken op volledigheid en conformiteit. Wij hechten een enorm belang aan hygiëne. Eens producten Eva Beauty Bar hebben verlaten, hebben wij geen controle meer over de inhoud. Hierdoor kunnen wij weigeren om producten terug te nemen.
 17. De klant dient direct na afloop van de behandeling of na aankoop van een product betaling uit te voeren. Indien de betaling niet onmiddellijk werd uitgevoerd, dient betaling te geschieden uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum of datum van de prestatie. Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10 % per jaar verschuldigd. Er wordt tevens een vergoeding voor administratie en opvolging aangerekend ten bedrage van 10 % van het verschuldigde met een minimum van 75 euro.
 18. Bij niet-betaling op vervaldag van één factuur worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Geplande behandelingen, diensten of te leveren producten worden geannuleerd zonder vergoeding voor de klant. Afgesloten overeenkomsten kunnen eenzijdig geannuleerd worden ten nadele van de klant wegens wanbetaling en dit tot betaling van het verschuldigde bedrag. Bijkomend kan Eva Beauty Bar de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door wanbetaling of door vertraging in betaling verhalen op de klant.